Jump to the main content block

About Department of Applied Music,AU

Introduction

 

Department of Applied Music

01

Features

Applied Music: The department is divided into two groups of “Performance Pedagogy” and “Administration and Management” with independent curriculums.

Theory and Practice: Emphasize on theory and training. Students are required to participate in practical training in order to connect with the music industry.

Church Music: We devoted in research and promotion of church music, and have curriculums connected with Christianity.

Culture Development: We combine local resources, and plan all kinds of activities in Tamsui area.

 

Purposes:

The department aims to cultivate skills related to applied music in order to promote basic music education in society; to improve the operations and administration of music organizations; to increase the cultivation of the arts and harmony in society; to promote music and cultural activities in communities, as well as training personnel in the fields of teaching music performance and administrative management.

 

Characteristics:

  1. Well-qualified faculty.
  2. All-inclusive curriculum.
  3. Abundant resources: the department is fully-equipped with amenities such as a concert hall, audio-visual library, teachers' lab, large e-classrooms, chamber music classrooms, harpsichord room, pipe organ room, computer room, and practice room, as well as plenty of books and collections, musical scores, audio data, computer software and hardware, and various musical instruments.
  4. Frequent international academic exchange: our department has made considerable academic exchanges with Italy and Austria in the last two years, including bilateral international conferences and master classes with Italy, a concert by our orchestra in Austria. Our tutors also frequently interact with academics in the US, Europe, Japan, and China.

 

Prospects for the Future

Directions of Further education:

Graduates can pursue higher education whether in Taiwan or abroad to specialize in music performance,    pedagogy, musicology, as well as cultural research, literary industry, cultural marketing, and artistic administration.

Directions of Career:
Graduates can engage in domestic local culture centers, educational institutions, orchestras, churches, music-related business organizations, or multicultural affairs, such as the planning, marketing and project execution in cultural industry, the marketing and project execution of cultural arts and performing groups, or the activity and project execution of museums, foundations and various non-governmental organizations. They can also serve in cultural unit departments of governments at all levels.
 
 

音樂應用學系Department of Applied Music

本系分為「演奏教學」與「行政管理組」兩組,前者培育音樂演奏及教學的人才,後者則以培育音樂行政人才為目標,課程強調理論與實務並重,養成學生具人文、藝術、美學及資訊等跨領域素養與整合能力。

  • 升學方向:可攻讀國內外之音樂演奏、教學、音樂學,以及音樂行政、藝術管理、文創產業、文化行銷等相關研究所。
  • 就業方向:於國內各文化中心、樂團、教學機構及各類表演團體等相關機構從事:舞台表演者、樂器演奏人員、樂器指導教師、樂理教學者、樂團分部指導老師。或從事多元文化事務工作,如文化產業等企劃、行銷與專案執行,文化藝術與表演團體之行銷與專案執行;博物館、基金會與各類非政府組織之活動與企劃執行。亦可參加國家公務人員考試,任職於各級政府之文化單位部門。

 

KHOA ÂM NHẠC ỨNG DỤNG

Khoa được chia thành hai tổ, Tổ Giảng dạy biểu diễnTổ Quản lí hành chính. Tổ Giảng dạy biểu diễn là nơi bồi dưỡng tài năng biểu diễn và giảng dạy âm nhạc, Tổ Quản lí hành chính nhằm mục đích đào tạo nhân tài trong công tác hành chính quản trị âm nhạc. Chương trình giảng dạy nhấn mạnh cả lí thuyết và thực hành, trau dồi cho sinh viên năng lực hiểu biết và tích hợp nhiều lĩnh vực nhân văn, nghệ thuật, mỹ học và thông tin.

Hướng nghiên cứu sau tốt nghiệp: Có thể tiếp tục học tập tại các  lớp nghiên cứu sinh liên quan tới biểu diễn âm nhạc, giảng dạy âm nhạc học trong và ngoài nước, cũng như quản trị âm nhạc, quản lí nghệ thuật, sáng tạo văn hóa, tiếp thị văn hóa.

Định hướng nghề nghiệp: Làm việc tại các trung tâm văn hóa, dàn nhạc, cơ sở giảng dạy và các đoàn thể biểu diễn khác với tư cách: nghệ sĩ biểu diễn, nhạc công, giáo viên nhạc cụ, giáo viên nhạc lí, nhạc trưởng. Hoặc tham gia các công tác đa văn hóa, như kế hoạch, tiếp thị dự án văn hóa; tham gia các hoạt động và kế hoạch của bảo tàng, quỹ và các tổ chức phi chính phủ. Cũng có thể tham gia thi tuyển công chức nhà nước và đảm nhiệm chức vụ trong các đơn vị hành chính các cấp.

 
 
 
Click Num: